KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Litomyšl 19. – 21. září 2017

Konferenci tradičně pořádá Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Přihlásit se můžete od 1. dubna do 31. července 2017 – pro přihlášení použijte formulář v záložce Registrace.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Téma příspěvků by mělo korespondovat s obecným zaměřením konference:

Na konferenci je možné prezentovat tyto typy příspěvků:

  1. recenzované, publikované po recenzním řízení v recenzované části odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR) – uzávěrka 31. března, plné verze zasílejte na adresu stohrova@tmbrno.cz
  2. informativní, publikované v nerecenzované části časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory – uzávěrka 31. května, plné verze zasílejte na kontaktní adresu stohrova@tmbrno.cz
  3. konferenční příspěvky, nepublikované v časopisu FKR – pouze abstrakty těchto příspěvků zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz
  4. posterové prezentace – abstrakty posterových prezentací budou publikovány v nerecenzované části časopisu FKR, na konferenci proběhnou s posterovou diskuzí – pouze abstrakty posterů zasílejte do 31. května na adresu stohrova@tmbrno.cz

Dbejte pokynů pro prezentující a autory. Při zasílání příspěvků zřetelně uveďte, o jaký typ příspěvku se jedná. Pro všechny typy příspěvků je povinné dodat abstrakt o rozsahu max. 150 slov. Všechny typy příspěvků na konferenci nebo otištěné v odborném časopisu budou posouzeny odborným grémiem konference (redakční rada FKR, Výbor komise konzervátorů-restaurátorů AMG, zástupci organizátorů). Grémium si vyhrazuje právo odmítnout zaslaný příspěvek.

Po schválení příspěvku na konferenci, o kterém budete informováni neprodleně po zasedání grémia v průběhu června, proveďte registraci účasti na konferenci prostřednictvím formuláře.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

       
Typ poplatku Platba do 31.7.2017 Platba po 31.7.2017 a na místě
Přednášející 0,– Kč/osoba 0,– Kč/osoba
Studenti/účastníci prezentující poster 1000,– Kč/osoba 1.400,– Kč/osoba
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR 1.300,– Kč/osoba 1.700,– Kč/osoba
Ostatní účastníci 1.500,– Kč/osoba 1.900,– Kč/osoba

V případě, že je u přednášky/posteru uvedeno několik autorů, poplatek je prominut/snížen pouze jednomu z autorů!

Informace k platbě:

Doplňující informace: